วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร ภาพกิจกรรม การดำเนินงานต่าง ๆ

"ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์..."

ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์พร้อมการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่า...