เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด

Company Profile

บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยได้ต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) มากกว่า 20 ปี

ในปี พ.ศ.2560 ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (โครงการอบรมคูปองครูสังกัด สพฐ.) โดยได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาให้เป็นหน่วยพัฒนาครู (รหัสหน่วยพัฒนา 0715559001361) ซึ่งมีหลักสูตตรที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 2 หลักสูตร "หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนอนิเมชั่น อย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษา 612291019 และมัธยมศึกษาตอนต้น 613291016" โดยในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดจัดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 14 รุ่น

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ "จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" ในการติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้กับกองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 78 แห่ง และในปีงบประมาณ
ปี 2562 ติดตั้งอีกมากกว่า 100 แห่ง

การก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ของบริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวน
การพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานต่อไป


Responsive image