MODE SOLUTION

    My Account

LATEST NEWS

mTiny Coding Kit

วัสดุประกอบการสอบและชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนไปพร้อมกับความน่ารัก สนุนสนาน ของเจ้าแมวเหมียว mTiny

Codey Rocky

หุ่นยนต์ตัวเล็กๆ น่ารักๆ เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มเรียนและการเรียนรู้ AI ด้วยโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากกว่า 10 โมดูล

M-RoBot

ชุดหุ่นยนต์การศึกษาระดับ Entry ง่ายต่อการสร้างพร้อมคู่มือในการใช้งาน MRoBot ฉบับภาษาไทย | การเขียนโปรแกรมตามบล็อก | สนุกสนานกับชุดขยาย

M-IoT

ชุดวัสดุบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ M-IoT (สำหรับดับดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น)

สร้างสรรค์หุ่นยนต์ MRoBot ได้หลากหลายรูปแบบ

หุ่นยนต์ MRoBot มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก สามารถเชื่อมต่อกับโมดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 100 ชนิด เด็กๆสามารถใช้จินตนาการสร้างหุ่นได้หลากหลายรูปแบบจากการใช้ชุดต่อเสริม หรือใช้อุปกรณ์แบบ Maker ที่หาได้ทั่วไปกว่า 400 ชิ้น ซึ่งจะเรียนรู้หลักการทางอิเล็กทรอนิกส์และกลไก อีกทั้งปูรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจหุ่นยนต์ระหว่างการต่อสร้างชิ้นงาน

บทเรียนออนไลน์

สื่อช่วยสอนภาษาไทย

สื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์

สื่อช่วยสอนวิทยาศาสตร์

TRAINING COURSE

สื่ออุปกรณ์

สื่อการเรียนการสอนนั้น ตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน
SHOP NOW
...

MTiny Coding Kit

+ คู่มือ(ฉบับภาษาไทย),แผนการสอน และใบงาน

Show more..
...

Codey Rocky

+ คู่มือ(ฉบับภาษาไทย),แผนการสอน และใบงาน

Show more..
...

M-RoBot V1.1-Blue

คู่มือ(ฉบับภาษาไทย),แผนการสอน และใบงาน

Show more..