...
บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Smart School Paperless : SPL) แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านการศึกษาให้เข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล

mTiny Coding Kit
MRoBot
M-IoT
xToolM1
สินค้าและบริการ

ข่าวสารและกิจกรรม
...
"บันทึกตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ"
วันพุธที่ 20 ธ.ค. 2566 ณ...
read more
...
"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ณ สนง.เขต 1 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 พ.ย. 2566"
โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้...
read more
...
"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ณ สนง.เขต 2 จ.เลย วันที่ 3 พ.ย. 2566"
โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้...
read more
...
"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ณ สนง.เขต 3 จ.อุบลราชธานี วันที่ 12 ต.ค. 2566"
โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้...
read more
...
"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ณ สนง.เขต 6 จ.นครราชสีมา วันที่ 17 ต.ค. 2566"
โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้...
read more
...
"ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566"
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
read more