ข่าวสารและกิจกรรม

...

"บันทึกตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยการจัดการนวตกรรมและอุตสาหกรรม...
read more
...

"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 พ.ย. 2566"

โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนัก...
read more
...

"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ.เลย วันที่ 3 พ.ย. 2566"

โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนัก...
read more
...

"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ.อุบลราชธานี วันที่ 12 ต.ค. 2566"

โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนัก...
read more
...

"อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ.นครราชสีมา วันที่ 17 ต.ค. 2566"

โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนัก...
read more
...

"ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566"

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
read more
...

"โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 "

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
read more
...

"โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเขียนโปรแกรม "

ในรูปแบบ STEM Education เพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
read more
...

"โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ "

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
read more
...

"โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
read more
...

"โครงการพัฒนาและยกระตับคุณภาพทางการศึกษาในรูปแบบ Digital Education "

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
read more
...

"โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล "

เพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
read more
...

"โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.0 "

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
read more
...

"โครงการ "สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการในรูปแบU STEM Education"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
read more
...

"โครงการส่งเสริมการศึกษาวิทยาการคำนวณและระบบบริหารสำหรับโรงเรียน"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
read more
...

"โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Education "

เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
read more
...

"อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์"

ภาพบรรยากาศการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)
read more
...

"นำเสนอและแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา"

นำเสนอและแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอัจฉริยะ พร้อมทั้งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Marion D
read more
...

"อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์"

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 สำหรับโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา
read more
...

"อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์"

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีและโรงเรียนในสังกัด
read more
...

"การติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง"

ภาพบรรยากาศการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน SmartS Paperless (SPL) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
read more
...

"การติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ"

ภาพบรรยากาศการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน SmartS Paperless (SPL) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
read more
...

"การติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร"

ภาพบรรยากาศการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน SmartS Paperless (SPL) โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
read more
...

"การติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว"

ภาพบรรยากาศการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน SmartS Paperless (SPL) โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
read more