สื่อประกอบการสอนชุด STEAM Education

    รายละเอียดสินค้า
      ชุดหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้การ Coding ในรูปแบบ STEAM Education เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ความช่างสังเกตุ การเเก้ไขปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (พัฒนาการด้านร่างกาย,อารมณ์ จิตใจ, สังคม และสติปัญญา) ของนักเรียน
    คุณสมบัติ
    ชุดหุ่นยนต์
  ▪️   มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
  ▪️   มีมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน จำนวน 2 ตัว
  ▪️   แบตเตอรี่มีขนาด 1800 mAh และสามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง
  ▪️   มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 5V/1.5A
  ▪️   มีลำโพงขนาด 1.5 วัตต์
  ▪️   มีไฟแบบ LED
  ▪️   มีเซนเซอร์ (OID) สำหรับอ่านบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
  ▪️   มีช่องเชื่อมต่อชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวาดภาพ
  ▪️   ระบบเซนเซอร์สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ 6 ทิศทาง
  ▪️   สามารถส่งสัญญาณ Wireless ได้
  ▪️   มีเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู คู่มือ (ฉบับภาษาไทย), ตัวอย่างแผนการสอน และใบงาน
  ▪️   มีการอบรมวิธีการใช้งานในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์
  ▪️   สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย (CE)
  ▪️   มีการรับประกันและการดูแลหลังการขาย 1 ปี
    ชุดปากกาควบคุม
  ▪️   มีลักษณะเป็นจอยสติ๊กอนาล็อก สามารถควบคุมทิศทางหุ่นยนต์ได้
  ▪️   มีปุ่มกด 2 ปุ่ม สำหรับการยืนยันคำสั่ง และการยกเลิกคำสั่ง
  ▪️   แบตเตอรี่มีขนาด 300 mAh และสามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง
  ▪️   มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 5V/270 mA
  ▪️   มีไฟแบบ LED
  ▪️   มีเซนเซอร์ (OID) สำหรับอ่านบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
  ▪️   ระบบเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว 6 ทิศทาง
  ▪️   สามารถส่งสัญญาณ Wireless ได้
  ▪️   สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย (CE)
  ▪️   มีการรับประกันและการดูแลหลังการขาย 1 ปี

- CALL -


ชุดอุปกรณ์เสริมการสอน STEAM Education

    รายละเอียดสินค้า
      เป็นสื่อเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning ใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ในการสัมผัสและจดจำคำสั่งต่าง ๆ ได้
    คุณสมบัติ
    ▪️ มีบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ 81 ชิ้น
    ▪️ แผ่นจิ๊กซอว์แผนที่อัจฉริยะ 24 แผ่น
    ▪️ มีแผ่นการ์ดเกมส์ 4 แผ่น
    ▪️ ชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวาดภาพ 4 สี
    ▪️ มีหน้ากากและอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง 1 ชุด

- CALL -


ชุดสื่อบทเรียนการคิดวิเคราะห์สำเร็จรูป สำหรับ Smart TV


    รายละเอียดสินค้า
      สื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสมาร์ททีวีได้ทันที โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
    คุณสมบัติ
  ▪️   บรรจุใน External HDD ขนาดความจุ 1 TB
  ▪️   บทเรียนของสื่อประกอบการสอนชุด STEAM Education ที่สอดคล้องกับแผนการสอน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 บทเรียน
  ▪️   ใบงานที่สอดคล้องกับแผนการสอน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 ใบงาน
  ▪️   คำอธิบายความหมายของบัตรคำสั่ง
  ▪️   มีคู่มือการใช้งาน

- CALL -

โปรแกรมสื่อการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์

    รายละเอียดสินค้า
      เป็นโปรแกรมที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์
    คุณสมบัติ
  ▪️   โปรแกรมบรรจุใน External HDD ขนาดความจุ 1 TB
  ▪️   เมนูสำหรับเลือกเรียนรู้หุ่นยนต์ เพื่อเข้าสู่บทเรียนของหุ่นยนต์แต่ละตัว ได้แก่
       -   สื่อประกอบการสอนชุด STEAM Education โดยภายใต้ เมนูด้านบน ประกอบไปด้วยเมนูหน่วยการเรียน ดังนี้
       -   2.1 เมนูคำอธิบายหลักสูตร ประกอบไปด้วย
         -   คำอธิบายหลักสูตร
         -   ตัวชี้วัด
         -   จุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
       -   เมนูคลิป Video สื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 คลิป
       -   เมนูแบบทดสอบการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย แบบทดสอบ, ใบงานที่ตรงตามแผนการสอน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 แบบทดสอบ
       -   เมนูวัดผลประเมินผลผู้เรียน การลงคะแนนผู้เรียน
  ▪️   เมนูข้อมูลนักเรียน สำหรับเก็บประวัติข้อมูลผู้เรียน
  ▪️   มีระบบ Log in และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละเมนู สำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนได้
  ▪️   มีคู่มือการใช้งานของโปรแกรม
  ▪️   อนุญาตให้สถานศึกษาอัปเดตโปรแกรมได้ตลอดช่วงเวลาการถือสิทธิ์ของสถานศึกษา

- CALL -