ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร ภาพกิจกรรม การดำเนินงานต่าง ๆ

"โครงการสื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิ..."

โครงการสื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก...

"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ..."

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...